Новопсковське районне територіальне медичне об'єднання

CTATУT HOBOПCKOBCЬKOГO PAЙOННОГО TEPИTOPIAЛЬHOГO MEДИЧHOГO OБ' ЄДHAHHЯ

Розділ І. Загальні положення

1.1. НОВОПСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ (надалі за текстом - РТМО) створене згідно наказу управління охорони здоров'я Луганської обласної держадміністрації від 07.02.1990 року № 53 на базі Новопсковської центральної районної лікарні, є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району та має статус неприбуткової організації..

РТМО є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Білолуцької районної лікарні № 1 (ідентифікаційний код 02006900) та Кам'янської сільської лікарської амбулаторії (ідентифікаційний код 26447922), діяльність яких припинена шляхом їх приєднання до РТМО, як структурних підрозділів.

1.2. РТМО є юридичною особою, має гербову печатку, кутовий штамп і бланки з повним найменуванням, ідентифікаційний номер ЄДРПОУ, може мати поточні та інші рахунки в органах Державного казначейства та банківських установах, наділений цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, іншим учасником у справі у судових органах, має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права.

1.3. Власником РТМО є Новопсковська районна рада (ідентифікаційний код -21766338; місцезнаходження: 92300, Луганська область. Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, провулок Історичний, будинок 1).

1.4. Повна назва РТМО: НОВОПСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Скорочена назва: НОВОПСКОВСЬКЕ РТМО

1.5. Місцезнаходження РТМО:

92302, Україна. Луганська область. Новопсковський район, селище міського типу Новопсков. вул. Українська, будинок 101А.

1.6. РТМО у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», іншими Законами України. Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, Наказами Міністерства охорони здоров'я, іншими /нормативно-правовими актами, рішеннями, розпорядженнями, іншими актами Новопсковської районної ради і Новопсковської райдержадміністрації, Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах їхньої компетенції та власним Статутом.

1.7. У своїй діяльності РТМО підпорядковується Новопсковській районній раді, Новопсковській районній держадміністрації, Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної держадміністрації.

РТМО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.8. РТМО здійснює контроль по виконанню основних функцій покладених на розвиток охорони здоров'я в Новопсковському районі в системі структурних підрозділів РТМО.

1.9. Структурні підрозділи Новопсковського РТМО:

 • Новопсковська центральна районна лікарня (скорочена назва - Новопсковська ЦРЛ), смт. Новопсков, вул. Українська, 101А ;
 • Білолуцька районна лікарня (скорочена назва - Білолуцька РЛ), смт. Білолуцьк, вул. Чернишової, 1.

1.10. РТМО надає медичну допомогу вторинного рівня населенню, яке проживає на території Новопсковського району.

1.11. Спеціалізація РТМО:

Стаціонарні відділення за профілем ліжок:

 • терапевтичне;
 • хірургічне;
 • неврологічне;
 • дитяче;
 • інфекційне;
 • гінекологічне;
 • акушерське.

Перелік лікарів-спеціалістів, які працюють в Новопсковському РТМО:

 • терапевт-консультант;
 • хірург;
 • акушер-гінеколог;
 • отоларинголог;
 • офтальмолог;
 • фтизіатр;
 • невропатолог;
 • інфекціоніст;
 • онколог;
 • ендокринолог;
 • нарколог;
 • дерматовенеролог;
 • кардіолог;
 • стоматолог;
 • анестезіолог;
 • лікар з променевої діагностики: рентгенолог, лікар УЗД;
 • лікар статистик;
 • ортопед-травматолог;
 • психіатр;
 • уролог;
 • невролог дитячий;
 • неонатолог.

Провідні спеціалісти:

 • хірург;
 • акушер-гінеколог.

Відділення трансфузіології.

1.12 Структура і зміст зовнішніх зв'язків.

Зовнішні зв'язки здійснюються з лікарняними закладами районного, обласного та міжрайонного рівня.

Розділ II. Предмет діяльності, головна ціль та основні завдання РТМО

2.1. Предметом діяльності РТМО є:

86.10 Діяльність лікарняних закладів

2.2. Головними цілями РТМО є:

 • профілактика розповсюдження захворювань серед населення району;
 • своєчасне і якісне надання медичної допомоги при виникненні захворювань серед жителів району;
 • своєчасне і якісне обстеження, лікування і реабілітація хворих в амбулаторних, стаціонарних умовах;
 • посилення взаємодії з консультативно-діагностичними, лікувальними, лікувально-профілактичними та санаторно-профілактичними закладами;
 • підвищення якості, оперативності медичного догляду і сервісного обслуговування хворих;
 • оптимізація планово-господарчої і планово-фінансової діяльності;
 • розвиток матеріально-технічної бази;
 • соціальний розвиток колективу;
 • забезпечення готовності до роботи в екстремальних умовах;
 • впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
 • дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;
 • орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров'я;
 • попереджувально-профілактичний характер. комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я;

2.3. В залежності від поставлених цілей основними завданнями РТМО є:

 • забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників РТМО;
 • гігієнічне виховання населення і пропаганда здорового способу життя;
 • вивчення і аналіз захворюваності населення обслуговуючої території;
 • розробка і участь в розробці програм по профілактиці найбільш часто виникаючих захворювань, направлених на вирішення проблем РТМО і оцінка їх ефективності;
 • раннє виявлення захворювань особливо професійної патології та своєчасне взяття хворих на диспансерний облік;
 • комплексне профілактичне обстеження і лікування диспансерних контингентів в амбулаторних і стаціонарних умовах в консультативно-діагностичній поліклініці РТМО;
 • надання кваліфікованої лікарсько-трудової експертизи;
 • своєчасне, повне і якісне обстеження хворих;
 • своєчасна госпіталізація, виписка хворих з видачею рекомендацій про подальше лікування і направлення на ЛТЕК;
 • господарська діяльність з зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • своєчасне лікування в амбулаторних і стаціонарних умовах з використанням комплексної терапії, своєчасних методів оперативного і відновлювального лікування, лікувально-охоронного режиму та догляду за хворими;
 • своєчасна діагностика і лікування ускладнень;
 • медична, соціальна і професійна реабілітація хворих в амбулаторних або в стаціонарних умовах;
 • складання штатного розкладу та внесення змін до нього;
 • тарифікація посад включених в штатний розклад;
 • нормування праці;
 • підбір, облік, атестація, підвищення кваліфікації і виховання кадрів;
 • поліпшення умов праці і відпочинку персоналу;
 • вирішення соціальних питань;
 • господарська діяльність, в тому числі своєчасне матеріально-технічне оснащення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасне проведення поточного і капітального ремонтів основних фондів в установлені строки;
 • планово-фінансова діяльність, в тому числі планування поточної діяльності, формування і використання кошторису фондів економічного і соціального розвитку, матеріального стимулювання;
 • впровадження затвердженої медичної документації, надання оперативної інформації і статистичної звітності;
 • облік результатів роботи персоналу і контроль поточної діяльності;
 • надання платних послуг згідно з Переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 • інші функції, що випливають з покладених на РТМО завдань.

2.4. РТМО забезпечує:

 • термінову і невідкладну медичну допомогу всім хворим та потерпілим;
 • тісну взаємодію з другими РТМО і ЛПЗ, установами охорони здоров'я в наданні медичної допомоги населенню;
 • постійне забезпечення форм і методів взаємодії з іншими РТМО і ЛПЗ, профілактичної роботи, диспансеризації населення, діагностики і лікування хворих, виходячи з потреб населення і реальних умов господарювання;
 • комфортні побутові і психоемоційні умови на амбулаторному прийомі та в стаціонарі;
 • додержання персоналом норм етики і деонтології;
 • своєчасне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій;
 • високу якість догляду за хворими;
 • високу якість, раціональність і безпечність дієтичного харчування для стаціонарних хворих;
 • дотримання санітарних норм і правил упорядкування, обладнання, експлуатації для лікувальних закладів, а також вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів;
 • безперебійну роботу медичної апаратури, машин і механізмів, інженерно-технічних комунікацій і споруд;
 • раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів;
 • безперебійне забезпечення необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;
 • дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.

Розділ III. Управління Новопсковським РТМО

3.1 Управління РТМО здійснюється у відповідності з діючим законодавством його власником - Новопсковською районною радою.

Новопсковська районна рада, як власник РТМО, в межах своєї компетенції:

 • реалізує  державну   політику  у  сфері   охорони  здоров'я  в   межах  своїх повноважень, передбачених законодавством;
 • вирішує в установленому законом порядку питання щодо управління РТМО, як об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району; призначає та звільняє керівника РТМО на контрактній основі; здійснює фінансування РТМО, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування;
 • затверджує Статут РТМО, вносить зміни та доповнення до нього; приймає рішення про припинення діяльності РТМО; здійснює контроль за виконанням і збереженням майна РТМО; здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Безпосереднє керівництво РТМО здійснює головний лікар, який здійснює керівництво  РТМО, призначається на та звільняється  з посади власником - Новопсковською районною    радою на контрактній основі, безпосередньо підпорядковується власнику та несе персональну відповідальність за виконання покладених на РТМО завдань і здійснення ним своїх функцій.

3.3. При призначенні головного лікаря на посаду з ним укладається контракт, в якому визначаються права, терміни найму, обов'язки та відповідальність головного лікаря перед районною радою і трудовим колективом РТМО, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених законодавством. Головним лікарем може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Головний лікар РТМО, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керування РТМО та його підрозділами.

Головний лікар РТМО та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності у встановленому законом порядку.

3.4 Головний лікар РТМО одночасно очолює Новопсковську районну центральну лікарню.

3.5. Головний лікар діє без довіреності від імені РТМО, представляє його інтереси в усіх судових інстанціях, правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування та інших органах, установах, організаціях, підприємствах, інших юридичних особах, у взаємовідносинах із фізичними особами, має право розпоряджатися в установленому законами та Статутом порядку майном і коштами, які перебувають на балансі РТМО та є власністю територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району.

3.6. Головний лікар

3.6.1. Проводить роботу по організації та забезпеченню:

 • заходів, спрямованих на профілактику, зниження та ліквідацію інфекційних захворювань, а також зниження тимчасової втрати працездатності, зниження загальної захворюваності, інвалідності;
 • керує та контролює діяльність структурних підрозділів РТМО;
 • планує розвиток мережі РТМО, укомплектовує лікарськими, середніми медичними працівниками та іншими кадрами;
 • відповідає за матеріально-технічне забезпечення РТМО та його структурних підрозділів;

3.6.2. Проводить та надає:

 • аналіз загальної захворюваності та смертності населення, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інвалідності серед працівників підприємств, розташованих на території обслуговування РТМО. На підставі аналізу отриманих даних забезпечує розроблення та здійснення комплексу санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;
 • систематичне вивчення причин захворюваності та смертності дітей з послідуючим розробленням заходів по їх усуненню, поліпшенню роботи по наданню лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям, підвищенню ефективності профілактичних заходів, патронажу дітей та вагітних жінок, їх диспансерного спостереження;
 • кваліфіковану і доступну для населення амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу вторинного рівня;
 • систематичну організаційно-методичну, консультативну і практичну допомогу лікарям та середнім медичним працівникам РТМО;
 • підвищення професійної кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу з використанням діючої системи спеціалізації та удосконалення;
 • своєчасне впровадження та широке застосування в практиці РТМО сучасних методів та засобів профілактики, діагностики та лікування хворих в т.ч. відновлювального лікування, а також передових методів роботи закладів охорони здоров'я;
 • розширення обсягу та підвищення ефективності диспансеризації населення відповідно до діючих положень та інструктивних матеріалів;
 • проведення планових нарад, практичних конференцій медичних працівників з найбільш актуальних питань медобслуговування населення;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку;
 • визначає організаційну структуру РТМО, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження власнику;
 • укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління;
 • вирішує інші питання діяльності РТМО у відповідності із законодавством.

3.6.3. Мас право:

 • видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками РТМО;
 • здійснювати добір та розстановку керівних кадрів (заступників головного лікаря) та працівників і спеціалістів РТМО, проводити їх призначення та звільнення у встановленому порядку;
 • розподіляти по закладах РТМО медичні та інші кадри, перерозподіл ліжкового фонду, асигнування, капітальні вкладення, кошти на капітальний ремонт закладів, медичне обслуговування та апаратури, санітарний транспорт та ін. матеріальні ресурси; збільшувати або зменшувати, а також перепрофільовувати ліжковий фонд РТМО в межах плану та бюджету охорони здоров'я;
 • заохочувати, накладати стягнення на медичних та інших працівників РТМО; представляти РТМО в державних органах, судових та правоохоронних органах, суспільних та інших організаціях;
 • виносити на розгляд районної ради питання про заходи, спрямовані на поліпшення охорони здоров'я населення району;
 • систематично аналізувати та контролювати роботу РТМО шляхом проведення перевірок стану роботи окремих підрозділів, заслуховувати звіти про діяльність завідуючих структурними підрозділами РТМО.

3.6.4. Відповідає:

 • за розвиток матеріально-технічної бази РТМО, поточний та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я;
 • раціональне та ефективне використання медичних та інших кадрів, медичної техніки, лікувальних засобів, бюджетних та позабюджетних асигнувань, а також інших надходжень;
 • за якість та культуру роботи закладів РТМО, їх належний санітарно-гігієнічний стан; своєчасне та якісне обстеження та лікування хворих відповідно до сучасних досягнень медичної науки та техніки, зразковий догляд, чуйне та уважне відношення до хворих в РТМО;
 • за постановку та рівень лікарської експертизи в РТМО, за порядок та обґрунтованість видачі лікарняних листків, за збереження, облік бланків лікарняних листків відповідно до діючого положення;
 • за залучення громадськості до розроблення і проведення заходів по лікувально-профілактичному обслуговуванню населення та роботи закладів РТМО;
 • за готовність РТМО до дій відповідно до вимог цивільної оборони та інших спеціальних вказівок;
 • за своєчасність та достовірність статистичного обліку та звітності в закладах РТМО.

3.7.Суспільні форми управління:

3.7.1. Медична рада.

Медична рада є однією із форм контролю за якістю медичної допомоги населенню району. Склад медичної ради затверджується головним лікарем РТМО. До складу медичної ради входять:

голова ради - головний лікар РТМО;

члени ради: заступники головного лікаря; районні спеціалісти ( районний терапевт, районний хірург, районний акушер-гінеколог, районний педіатр, районний інфекціоніст, головний бухгалтер та головний лікар CEC). Районний педіатр та головний лікар CEC -є членами медичної ради за згодою.

Заступником голови медичної ради призначається заступник головного лікаря РТМО з медичної частини.

Секретарем медичної ради призначається один із членів ради.

Медична рада проводить засідання 1 раз в місяць в фіксовані дні і час.

На медичній раді заслуховуються слідуючи питання: бюджет на наступний рік, план основних організаційних заходів по району, підсумки роботи за попередній відрізок часу, виконання наказів МОЗ, обласного управління охорони здоров'я, РТМО, рішень та розпоряджень районної ради та районної державної адміністрації та ін.

Планування роботи медичної ради проводиться на рік.

Перелік запланованих питань входить до плану основних організаційних заходів, а потім здійснюється   планування на кожен місяць. В планах зазначається: заплановане питання, дата і проведення, доповідач, співдоповідачі, дата надання головному лікареві РТМО підготовленого матеріалу.

Рішення медради виноситься окремо по кожному питанню з установленням термінів виконання запланованих заходів, відповідального за контроль. При обговоренні питань на медраді разом з громадськими організаціями приймається постанова за двома підписами (голови медради, керівника громадської організації).

3.7.2. Рада голів профкомів працівників охорони здоров'я Новопсковського РТМО.

Метою діяльності ради голів профкомів є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних судових установах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об'єднаннями щодо забезпечення здійснення прав кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

3.8. Організаційно-штатна структура лікувально-профілактичної служби:

З.8.І Новопсковська центральна районна лікарня (далі - ЦРЛ):

а) поліклінічне відділення: перелік спеціалізованих кабінетів:

 • хірургічний кабінет;
 • акушерсько-гінекологічний кабінет;
 • терапевтичний кабінет;
 • неврологічний кабінет;
 • наркологічний кабінет;
 • отоларингологічний кабінет;
 • офтальмологічний кабінет;
 • дерматовенерологічний кабінет;
 • протитуберкульозний кабінет;
 • ендокринологічний кабінет;
 • кабінет ультразвукової діагностики;
 • кардіологічний кабінет;
 • ендоскопічний кабінет;
 • кабінет інфекційних хвороб;
 • долікарняний кабінет;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • процедурний кабінет;
 • флюорографічний кабінет;
 • реєстратура;
 • кабінет «Довіра»;
 • психіатричний кабінет.

Кабінети     безпосередньо     підпорядковуються     завідуючому     поліклінікою.

Розташовані в корпусі поліклініки.

в)      жіноча консультація.

Підпорядковується безпосередньо районному акушер-гінекологу.

г)       стоматологічне відділення.

Підпорядковується безпосередньо завідуючому поліклінічним відділенням.

Головна мета ЦРЛ:

 • організація профілактичної роботи;
 • організація прийому та обстеження пацієнтів проводиться спеціалістами вторинного рівня;
 • динамічний нагляд за диспансерними хворими; організація санітарно-просвітньої роботи;
 • оформлення облікової документації та своєчасне передання в інформаційно-аналітичний відділ.

3.8.2 Перелік лікувально-діагностичних відділень:

 • клініко-діагностична лабораторія;
 • фізіотерапевтичне відділення;
 • рентген діагностичне відділення.

Вище    перераховані    відділення    розташовуються    в    корпусі    поліклініки, підпорядковуються безпосередньо заступнику головного лікаря по медичній частині.

Їх головна мета:

 • проведення лабораторних обстежень хворих за призначеннями спеціалістів;
 • проведення фізіотерапевтичного лікування за призначеннями спеціалістів;
 • проведення рентгенологічних обстежень хворих за призначеннями спеціалістів.

Перелік параклінічних відділень(кабінетів):

 • патолого-анатомічне відділення;
 • централізоване стерилізаційне відділення.

3.9.   Ліжковий фонд Новопсковського РТМО

Ліжковий фонд Новопсковського РТМО нараховує 170 ліжок:

 • терапевтичне відділення - 50;
 • інфекційне відділення - 15;
 • хірургічне відділення - 30;
 • акушерське відділення - 20;
 • гінекологічне відділення - 10;
 • неврологічне відділення - 20;
 • дитяче відділення - 25.

3.10. Організаційно - технічна структура господарсько-технічної служби (інфраструктура):

 • господарча служба;
 • авто гараж;
 • пральна;
 • харчоблок.

Розділ IV. Організація роботи РТМО

4.1. Порядок роботи РТМО.

Прийом амбулаторних хворих проводиться спеціалістами в поліклініці з 7-30 до 14-30 годин щоденно. Реєстратура та кабінет долікарського прийому працюють з 7-30. Госпіталізація     хворих  спеціалізованими  відділеннями  здійснюється  лікарями  за профілями по направленню через приймальне відділення. Приймальне відділення працює цілодобово.

Ургентні хворі госпіталізуються в будь-який час доби, планові - в плановому порядку за узгодженнями з завідуючими відділеннями.

Розміщуються хворі в стаціонарах за профілями. При відсутності місця в профільному відділенні хворі за розпорядженням головного лікаря або його заступника госпіталізуються в інше відділення.

Виписка хворих з відділення здійснюється після закінчення лікування. Хворі в стаціонарі повинні бути оглянуті лікуючим лікарем в день прибуття і в подальшому щоденно, завідуючим - 1 раз в тиждень, хворі в тяжкому стані по необхідності. Згідно графіка планові огляди хворих заступник головного лікаря з медичної частини ЦРЛ здійснюється 1 раз в місяць.

Консультації хворих іншими спеціалістами в плановому порядку проводяться за графіком складеним заступником головного лікаря з медичної частини, а в ургентному порядку - в будь-який час доби. Консиліуми організовуються заступником головного лікаря з медичної частини в міру необхідності.

Діагностичне обстеження проводиться в умовах поліклініки, для екстрених (ургентних) хворих - в стаціонарних умовах. Лікування хворих повинно проводитися з моменту встановлення діагнозу.

Матеріально-технічне забезпечення РТМО здійснюється згідно укладених договорів по результатам процедури через електронну систему закупівель та напряму з комерційними структурами, якщо сума закупівлі не перевищує 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

4.2. Порядок роботи РТМО в екстремальних умовах організовується керівництвом з урахуванням умов

 

Розділ V. Фінансово-господарська діяльність та майно РТМО

5.1. Фінансово-господарська діяльність РТМО здійснюється відповідно до
законодавства та Статуту.

5.2. Джерелом фінансування РТМО є районний бюджет та кошти, одержані:
з державного бюджету;

 • з обласного бюджету;
 • від реалізації додаткових медичних і медико-соціальних послуг, по господарчим угодам з підприємствами, закладами, організаціями; від надання платних послуг населенню;
 • від реалізації невикористаного медичного та господарського обладнання: від здачі в оренду приміщень, медичної апаратури, транспортних засобів;
 • від благодійних фондів, організацій  і добровільних внесків підприємств організацій та приватних осіб;
 • надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
 • інші джерела не заборонені законодавством.

Всі кошти зберігаються на розрахункових рахунках РТМО. Грошові кошти не використані протягом року залишаються на розрахункових рахунках РТМО і поверненню в бюджет не підлягають.

5.3. РТМО має право на придбання необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь - якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально - побутових умов колективу.

5.4. Порядок ведення діловодства в РТМО визначається діючим законодавством України.

РТМО самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну.

бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності РТМО у визначеному законодавством порядку.

Керівництво РТМО несе відповідальність перед власником та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

5.5. Звітність про діяльність РТМО здійснюється відповідно до законодавства.

5.6. Майно РТМО є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ
Новопсковського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Здійснюючи право господарського відання, РТМО користується та розпоряджається
майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі РТМО або її відчуження, вирішуються виключно власником.

5.7. Майно РТМО становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та відображаються у балансі РТМО.

5.8. РТМО відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

5.9. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна РТМО проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані РТМО внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

Заборонене розподіл отриманих доходів (прибутків) або частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) РТМО використовуються виключно для фінансування видатків на утримання РТМО, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених цим Статутом.

5.10.  РТМО має право тільки після попереднього погодження з Новопсковською
районною радою продавати або передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування (позику) належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, чи іншим чином вирішували питання щодо відчуження майна, яке закріплене за ним на праві господарського відання, а також отримувати банківські чи інші кредити.

5.11.  Оплата праці працівників закладів охорони здоров'я здійснюється в межах
єдиного фонду оплати праці. Заклад самостійно затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади відповідно до наказу МОЗ України. В закладах охорони здоров'я можуть застосовуватися доплати, надбавки до посадових окладів відповідно до наказу МОЗ України та інших нормативних документів.

 

Розділ VI. Повноваження трудового колективу РТМО

6.1. Працівники мають право брати участь в управлінні РТМО через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, профспілку, інші органи, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи РТМО, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Профспілкова організація РТМО представляє інтереси працівників в органах управління РТМО відповідно до законодавства.

6.2. Трудовий колектив РТМО складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з РТМО.

6.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні РТМО, не може обиратись головний лікар.

6.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією РТМО регулюються колективним договором.

6.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається головному лікарю РТМО, а від імені трудового колективу - голові профспілкового комітету.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж 1 раз на рік.

6.6. Працівники РТМО провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

 

Розділ VII. Припинення діяльності РТМО

7.1. Припинення діяльності РТМО проводиться за рішенням Новопсковської районної ради.

7.2. РТМО припиняється в результаті передачі всіх своїх активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або шляхом зарахування до доходу районного бюджету (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

7.2.1. У разі злиття РТМО усі майнові права та обов'язки кожного з суб'єктів переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

7.2.2. У разі приєднання РТМО до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання.

7.2.3. У разі поділу РТМО усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, ідо утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.

7.2.4. У разі перетворення РТМО в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.

7.2.5.РТМО ліквідується:

1) за рішенням засновника Новопсковської районної ради;

2) за рішенням суду.

Ліквідація РТМО здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником Новопсковською районною радою. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає з суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Новопсковська районна рада, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

Претензії кредиторів до РТМО. що ліквідується задовольняються в порядку установленому чинним законодавством.

Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням власника.

РТМО є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

7.3. Порядок припинення РТМО в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.